Izračun obresti kredita

Obresti, ki jih obračunava banka so z vidika uporabnikov lahko  dobrodošel donos na naša sredstva, ki smo jih kot varčevalci zaupali plemenitenju banke, lahko pa so neizogibno breme pri posojilih, ki jih najemamo v banki. Z vidika uporabnikov so obresti v prvem primeru vedno premajhne, v drugem primeru pa previsoke. V obeh primerih želimo v naprej vedeti, kakšne obresti lahko pričakujemo, po kakšnem postopku bo banka izračunala obresti, kako je zagotovljena preglednost celotnega posla, ter tudi kateri dejavniki so pri nekaterih poslih pomembni za končni rezultat, pa nanje nimamo vpliva ne mi ne banka.

Posojilo oziroma kredit se v financah deli predvsem na obročne in anuitetne, če pri tem pustimo ob strani vse tiste kredite podjetjem in drugim pravnim osebam, ki imajo manj pravilen vzorec periodičnega vračanja izposojenega zneska.

Ko gre za obročni kredit podjetjem se glavnica razdeli na enake dele, v tem primeru je izhodišče obrok ali razdolžnina, obresti pa se plačajo posebej. Pri posojilu prebivalstva je boljši anuitetni način, vnaprej se izračuna kolikšen znesek je treba periodično vračati, da bo v določenem številu obdobij vrnjena izposojena glavnica in bodo sočasno plačane tudi pripadajoče obresti.

Banka odobrava kredite s fiksno nominalno obrestno mero in z referenčno obrestno mero. Za izračun obresti kredita, pri referenčni obrestni meri v posameznem mesecu, uporablja 6-mesečni Euribor, ki je določen na prvi delovni dan v mesecu in velja ves mesec. Za izračun obresti kredita se uporablja vrednost Euribor-ja, zaokrožena na dve decimalni mesti. EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke iz evroobmočja medsebojno ponujajo oziroma posojajo depozite za neko določeno ročnost.

Glede na spremembo Euribor-ja, se višina obrestne mere spreminja vsakih šest mesecev. Za vsako naslednje šestmesečno obdobje se uporabi Euribor, ki je je objavljen dva delovna dneva pred pričetkom posameznega naslednjega šestmesečnega obdobja.

admin

Urednik in nadzornik spletnega portala SloProfi.si

You may also like...

Leave a Reply